Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

CZĘŚCI.EXPERT

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 • Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego części.expert dostępnego pod adresem internetowym czesci.expert (dalej „Serwis”), który jest prowadzony przez Roberta Panasewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Robert Panasewicz części.expert z siedzibą w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 3/25, (26-600 Radom) NIP: 7962878548, REGON: 367118384

Serwis internetowy części.expert umożliwia zamieszczanie oraz przeglądanie ogłoszeń dotyczących oferowania lub poszukiwania części do urządzeń elektronicznych, pojazdów, materiały budowlane, części do maszyn ,do telefonów i tabletów,komputerowe,motocyklowe,narzędzia i akcesoria ,części rowerowe, części do RTV I AGD i akcesoria

 • i ma na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów handlowych oraz promocję działalności Użytkowników (Przedmiot serwisu).

 • Użytkownicy mogą skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem:
  a. Tel . +48512135140
  b. e-mail:
  kontakt@czesci.expert
  c. listownie:ul. Powstańców Śląskich 3/25, (26-600 Radom)

 • Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

 • Obszarem działania Serwisu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • DEFINICJE:

 • Serwis – Serwis internetowy części.expert Usługodawcy dostępny pod adresem: czesci.expert

 • Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 1 rozdziału I,

 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,

 • Konsument osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 • Użytkownik– każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,

 • Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta,

 • Formularz ogłoszenia – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający Użytkownikowi dodanie ogłoszenia,

 • Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,

 • Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o ogłoszeniach. Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu.

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są następujące usługi świadczone przez Usługodawcę:

 • Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika,

 • Przetwarzanie Formularza ogłoszenia,

 • Promowanie ogłoszeń.

 • Udostępnienie Użytkownikom platformy komunikacyjnej umożliwiającej prezentowanie i wymianę informacji, wyszukiwanie ogłoszeń w celu zawarcia umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikami oraz nawiązania kontaktów handlowych,

 • Udostępnienie przestrzeni serwerowej w celu przechowywania treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie.

 • WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

 • Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej polityce prywatności https://czesci.expert/regulamin-polityka-prywatnosci-cookies/

 • REJESTRACJA

 • Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji.

 • Do zakończenia procesu rejestracji Użytkownika konieczna jest aktywacja Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany na Skrzynkę e-mail Użytkownika, podaną w Formularzu rejestracji.

 • Poprzez rejestrację lub dodanie pierwszego ogłoszenia Użytkownik oświadcza, że:

 • zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

 • spełnia warunki wymagane do korzystania ze Serwisu określone w Regulaminie,

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania Użytkownika lub dodania pierwszego ogłoszenia przez niezarejestrowanego Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

 • Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu i rozwiązanie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

 • Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

 • Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

 • Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,

 • Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,

 • Użytkownik nie aktywuje Konta w terminie 30 dni,

 • Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 • Użytkownik nie może dzielić Konta z innymi Użytkownikami.

 • Użytkownik posiadający konto w serwisie „Facebook” (www.facebook.com), „Twitter” (www.twitter.com) lub „Google” (www.google.com) może skorzystać z możliwości logowania do Konta za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Zaloguj się z..”.

 • KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Usługodawca umożliwia jedynie nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu i w żadnym wypadku nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami, a także nie bierze udziału w transakcjach lub płatnościach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.

 • Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.

 • Użytkownicy mają możliwość:

 • wyszukiwać i przeglądać ogłoszenia za pomocą dostępnych kryteriów,

 • odpowiadać na ogłoszenia zamieszczone w Serwisie.

 • Zarejestrowani Użytkownicy mają ponadto możliwość:

 • Zarządzać Kontem,

 • Edytować lub usuwać ogłoszenia,

 • Dodawać interesujące ogłoszenia do schowka,

 • Zamawiać odpłatne usługi promowania ogłoszeń.

 • Współpraca pomiędzy Użytkownikami odbywa się na indywidualnie ustalonych warunkach bez udziału Usługodawcy.

 • Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  a. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  b. naruszają prawa osób trzecich,
  c. naruszają prawa autorskie,
  d. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  e. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  f. nawołują do aktów przemocy,
  g. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  h. promują inne strony internetowe,
  i. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  k. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.

 • W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Użytkownicy zamieszczający treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając w Serwisie treści takie jak wypowiedzi, zdjęcia oraz inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek lub przedmiot ogłoszenia.

 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • Użytkownik dodając ogłoszenie może dobrowolnie podać dane kontaktowe do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

 • Dane kontaktowe podane w ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z innym Użytkownikiem w celu negocjowania lub przeprowadzenia transakcji, a także nawiązania kontaktów handlowych. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach Serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania. 

 • OGŁOSZENIA

 • Przedmiotem ogłoszenia mogą być towary zgodne z Przedmiotem Serwisu, a także ich poszukiwanie.

 • Ogłoszenia mogą być dodawane tylko przez zarejestrowanych Użytkowników.

 • Dodanie ogłoszenia w Serwisie jest darmowe.

 • W celu dodania nowego ogłoszenia należy wypełnić Formularz ogłoszenia, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.

 • Ogłoszenia mogą być dodawane wyłącznie w języku polskim.

 • Użytkownik zapewnia, że treść ogłoszenia jest zgodna ze stanem fatycznym, zamieszczone dane kontaktowe są aktualne, a ogłoszenie wyraża rzeczywistą wolę dokonania transakcji.

 • Jedno ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego towaru.

 • Po upłynięciu wybranego przez zarejestrowanego Użytkownika okresu dostępności ogłoszenia, ogłoszenie jest dostępne jako archiwalne na Koncie Użytkownika.

 • PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

 • Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi promowania polegające na umożliwieniu Użytkownikowi wyróżnienia zamieszczonego ogłoszenia oraz usługi polegające na udostępnieniu powierzchni reklamowej.

 • Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia są wyświetlane na podstawowych zasadach.

 • Szczegółowe zasady świadczenia usług promowania oraz cennik zawarty jest w zakładce Cennik https://czesci.expert/pricing-plans/

 • Umowa na usługę promowania ogłoszenia zawierana jest każdorazowo odrębnie.

 • W przypadku zamówienia przez Użytkownika odpłatnej usługi promowania, usługa jest świadczona po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy, nie później, niż w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty.

 • PŁATNOŚCI

 • Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne.

 • Szczegółowe informacje o płatnych opcjach uwidocznione są na stronach Serwisu.

 • Użytkownik zamawiając odpłatne usługi dokonuje wyboru płatności:

 • płatność przelewem na konto Usługodawcy,

 • płatność internetowa za pomocą systemu płatności PayPal,

 • płatność internetowa za pomocą systemu płatności dotpay,

 • płatność systemem płatności mobilnych BLIK.

 • Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika

 • Aby otrzymać fakturę VAT należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres email kontakt@czesci.expert wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

 • Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.

 • REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 • Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 • Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  a. dane tożsamości Użytkownika;
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  c. okoliczności uzasadniające reklamację;
  d. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 • Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 • Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 • O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.

 • Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 • Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 • Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  a. pisemnie na adres reklamującego,
  b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  c. drogą telefoniczną.

 • Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 • Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

 • https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 • https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

 • http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Konta.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie w Rozdziale I. w pkt. 2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca usunie Konto Użytkownika.

 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Strony są zwolnione z wzajemnych zobowiązań.

 • Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy.

 • Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 • W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta, płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.

XI. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa autorskie pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.

 • Usługodawca nie gwarantuje zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w tym za szkodę powstałą w wyniku prowadzonych między nimi negocjacji, dokonanych ustaleń, czy podjętych decyzji.

 • Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami bez względu na podstawę prawną i charakter zawartej umowy. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za terminowość oraz jakość wykonania przedmiotu umowy.

 • Usługodawca nie kontroluje wiarygodności Użytkowników i nie odpowiada za podanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.

 • Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ponownej rejestracji Użytkownikowi, którego Konto zostało usunięte ze względu na naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, a także usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Serwisu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

 • W przypadku usunięcia Konta Przedsiębiorcy z przyczyn wskazanych w ust. 14, płatności dokonane przez Przedsiębiorcę tytułem usługi promowania, nie podlegają zwrotowi.

 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

 • Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

 • Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

 • ZMIANY REGULAMINU

 • Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

 • Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 • Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

 • Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

 • Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

 • Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

 • Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: bok@czesci.expert 

 • Polityka prywatności

  Szanując Twoje prawo do prywatności Robert Panasewicza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Panasewicz części.expert z siedzibą w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 3/25, 26-600 Radom, NIP: 7962878548, REGON: 367118384 (cze stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

  Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z serwisu internetowego pod adresem https://czesci.expert/ („Serwis”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

  Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

  Kto jest administruje Twoimi danymi osobowymi?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Panasewicza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Panasewicz części.expert z siedzibą w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 3/25, 26-600 Radom, NIP: 7962878548, REGON: 367118384.

  Jakie dane gromadzimy?

  Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza ogłoszenia lub zlecenia.

  Dane gromadzone za pomocą formularzy to adres e-mail oraz dodatkowo w przypadku formularza zlecenia imię, nazwisko, adres, firma oraz numer telefonu.

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi przesyłanych formularzy.

  Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

  Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

  Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

  Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, ustalania Twoich preferencji dotyczących świadczonych usług oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

  Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

  Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

  Bezpieczeństwo i poufność

  Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

  Pamiętaj, że publiczne udostępnienie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

  Prawa autorskie

  Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

  Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

  Zmiany w polityce prywatności

  Funkcjonalności Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

  Postanowienia końcowe

  Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

  Nasze dane kontaktowe

  Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt[” naszego Serwisu.

  Polityka cookies

  Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

  Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

  Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.

  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

  Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Serwisu.

  Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

  W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

  1. świadczenia usług;

  2. dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

  4. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

  Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

  2. stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

  Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

  1. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

  2. pliki cookies wydajnościzbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

  3. pliki cookies funkcjonalności pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

  4. pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

  5. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

  Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

  Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

  Zarządzanie plikami cookies

  Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

  Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

  Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

  Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

  Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

  Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.

  W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

Partnerzy Czesci.expert

Jeżeli chcesz zostać naszym partnerem skontaktuj się z nami.